Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v rámci Darcovského programu GKCH Prešov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Gréckokatolícka charita Prešov (ďalej len „GKCH Prešov“) so sídlom Hlavná 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 35514388
2. GKCH Prešov je účelovým zariadením Gréckokatolíckej cirkvi zriadeným podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení.
3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
4. Kontaktnou osobou pre oblasť ochrany osobných údajov v podmienkach GKCH Prešov je : Ing. Eduard Malatinec.
5. Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Prevádzkovateľa, na emailovú adresu: email: eduard.malatinec@gkcharita-po.sk alebo smerovať na tel. +421 0910 842032.

II. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

1. Vaše osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ste ich Prevádzkovateľovi poskytli a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu s Prevádzkovateľom, alebo ktoré Prevádzkovateľ zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Prevádzkovateľ.
2. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

1. Spracovávanie osobných údajov sa realizuje z dôvodu splnenia zmluvy, splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a z dôvodu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
2. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa a ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné dohodnuté plnenie poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Prevádzkovateľ súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. V. Zásad.

IV. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky alebo aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.
2. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

V. Doba spracovania osobných údajov

1. K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v Registratúrnom poriadku a pláne Prevádzkovateľa, či v príslušných právnych predpisoch
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

VI. Kategórie príjemcov osobných údajov

1. Prevádzkovateľ pri plnení svojich povinností vyplývajúcich zo zákona a zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Prevádzkovateľa, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Prevádzkovateľa a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o subjekty podieľajúce sa na realizácii darcovských platieb na základe darovacej zmluvy, dodaní objednaných predmetov (darčekov) a subjekty zaisťujúce prevádzku webovej stránky Prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ nemá zámer poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VII. Práva subjektov osobných údajov

1. Subjekt osobných údajov je oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. I týchto Zásad tieto práva:
právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;
právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR;
právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR;
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email uvedený v čl. I týchto zásad.
2. Subjekt osobných údajov má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že boli porušené jeho práva na ochranu osobných údajov.
3. Oblasť ochrany osobných údajov v rámci Darcovského programu GKCH Prešov je podrobne vyjadrená v záväznom dokumente
Zabezpečenie ochrany osobných údajov Gréckokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2022