Sociálne služby krízovej intervencie, Prešov

ambulantné, terénne a pobytové sociálne služby pre ľudí bez domova

Ambulantné a terénne sociálne služby

Nízkoprahové denné centrum Sociálne centrum Prešov Národný projekt „Terénna sociálna práca“ Národný projekt „Teplé jedlo“ Výdajňa časopisu Cesta

Ide o viaceré služby v prospech fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sa nachádzajú v rámci jedného areálu. V službách vytvárame priestor na strávenie času počas dňa, ale aj aktívne vyhľadávame sociálne vylúčených ľudí v teréne, ktorým ponúkame odborné poradenstvo pri riešení nepriaznivej životnej situácie. Činnosti a iné aktivity služieb sú medzi sebou prepojené a vzájomne sa dopĺňajú. Súčasťou aktivít sú aj doplnkové služby, ktoré napomáhajú pri samostatnosti a sebestačnosti prijímateľov.

Pobytové sociálne služby

Útulok Archa Nocľaháreň Effeta

Spoločný názov pre celoročné pobytové služby, ktoré sa nachádzajú v rámci jedného areálu. Vďaka týmto službám môžu ľudia v ťažkej životnej situácii a bez prístrešia jednorazovo prenocovať alebo dočasne bývať. Naším cieľom je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a v núdzi. Prijímateľom sa snažíme uľahčiť kontakt so sociálnym prostredím a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. V rámci ostatných aktivít u prijímateľov rozvíjame pracovné zručnosti s cieľom ich obnovy a následného lepšieho uplatnenia na trhu práce. Činnosť pobytových služieb je vzájomne prepojená aj s ambulantnými a terénnymi službami. Prijímateľov angažujeme aj v rámci aktivít v prospech spoločnosti alebo mesta Prešov, kde sídlime (napr. úprava vonkajších plôch, úprava mestského chodníka a pod.).